لـیـمـبـایـن

نسخه‌ی کامل: مطامطالعه الگوي رفتاري سرمايه گذاران حقيقي و نوسانات بازده سهام
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
مطالعه الگوي رفتاري سرمايه گذاران حقيقي و نوسانات بازده سهام
عبداله خاني ، سيد علي حسيني ، آسيه خادم خراساني ص 4
چکيده
شناسايي الگوهاي رفتاري سرمايه گذاران حقيقي به عنوان يك عنصر مهم در بورس اوارق بهادار حائز اهميت مي باشد. انتظار، اتخاذ عقلايي ترين تصميم از طرف سرمايه گذاران مي باشد. ولي، در برخي مواقع، رفتار اخلال گر و توده وار آنها مي تواند منجر به افزايش نوسان پذيري قيمت ها و بازده سهام گردد. اين پژوهش به بررسي الگوي رفتاري سرمايه گذاران حقيقي در ارتباط با نوسان بازده سهام پرداخته است. به اين منظور، نمونه اي متشكل از 77 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زماني 1389 الي 1390 مطالعه شد. براي بررسي رفتار سرمايه گذاران حقيقي از شاخص خالص معاملات سرمايه گذاران حقيقي و براي آزمون فرضيه ها از مدل پرتفوي و آزمون t با روش Newey-West Correction استفاده شد. نتايج پژوهش نشان مي دهد در بورس اوارق بهادار تهران، رفتار سرمايه گذاران حقيقي بر نوسانات بازده سهام تاثير معنادار دارد.

کليدواژگان: نوسانات بازده سهام ، خالص معاملات سرمايه گذاران حقيقي ، شدت معامله ، مالي رفتاري